[Hack não] Cách bọn IQ cao tồn tại trên Trái Đất – Bao cười rụng rún