Kết thúc “lật bàn” nhất quả đất- Những khoảng khắc đời không như là mơ