“Em có thai gần 2 tháng rồi…” – và cái kết cười “nắc nẻ” đầy bất ngờ