Cười mỏi miệng với những cú ngã “đỡ không được những người khó đỡ”